News

We are pleased to announce that the following lawyers became partners of the firm as of January 1, 2020:

Hiroyasu Konno, Takuya Shimizu, Kazumi Nishitani, Yasuo Tsukitome, Tatsuya Takazoe, Taeko Suzuki, Mitsutoshi Sugihara, Koki Hara, Satoshi Niki, Hiroyuki Takahashi, Yosuke Kitayama, Tsukasa Tahara, Yoshiyuki Kizu, Junya Kokaji, Sakka Kobayashi, Yoko Kasai

In addition, we are pleased to announce that the following lawyer became a foreign law partner* of the firm as of the same day:

Peter G. Armstrong